Si të përdorësh targetimin për tu lidhur me përdoruesit në nivel emocional?

Segmentimi i audiencës nënkupton gjetjen, analizimin dhe grupimin e të dhënave së bashku. Sa më i saktë targeti, aq më e mirë performanca e fushatës. Pavarësisht diferencave midis platformave, segmentimi i audiencës realizohet në mënyra disi të ngjashme. Për fushata të thjeshta, shumë marketierë mund t’i ndërtojnë segmentet vetë.

Kjo është një përmbledhje e procesit:

  • Profili i një përdoruesi ndërtohet në mënyrë unike për çdokënd, bazuar tek interesat, të dhënat demografike dhe ato të sjelljes.
  • Profile të ngjashme përdoruesish grupohen së bashku në segmente audience, të gjata apo të shkurtra sipas dëshirës.
  • Këto segmente më pas përdoren në bazë të targetimit, duke ndikuar në gjithçka, nga fushata deri te shpenzimet për të.
  • Profilet e përdoruesve që kanë performuar më mirë mund të përdoren për të ndërtuar audienca “të ngjashme” që integrohen në fushatat e ritargetimit.

Përdorimi i segmentimit të audiencës për targetimin e fushatave është një investim për marketierët. CMO-të duhet të përdorin burimet e brendshme nëse duan ta ndërtojnë vetë audiencën, ose të shpenzojnë për partnerë të dhënash.

A i preferojnë konsumatorët fushatat e targetuara?

Mbi 70% e konsumatorëve kanë treguar që preferojnë marka që përdorin personalizimet, dhe falë shërbimeve si Netflix e Amazon ato tani e presin këtë eksperiencë nga çdo kompani që hasin online.

black Samsung Galaxy smartphone displaying Amazon logo

Një studim i Harvard Business Review realizuar me studentë, tregoi efektin që ka targetimi dhe personalizimi për të tërhequr konsumatorë. Studentëve iu kërkua të bënin një kërkim online ose të rendisnin interesin e tyre për disa aktivitete, pastaj iu dha një seri sondazhesh, dhe më pas reklamash, të targetuara apo të patargetuara.

Në këtë studim, studentët thanë që ato preferonin reklama që i drejtoheshin atyre bazuar në aktivitetin e tyre dixhital, në vend të reklamave që targetoheshin bazuar në informacione demografike apo në reklama të pa targetuara fare.

Në sondazhin e dytë, studentët u përballën me një reklamë të një marke të njohur që u etiketua si e targetuar. Studentët raportuan që ato e shihnin veten më të sofistikuar nga rezultatet. Eksperienca pozitive e reklamës i dha atyre një përshtypje më pozitive për veten dhe për markën.

three people sitting in front of table laughing together
Marketierët kanë mundësinë të lidhen me përdoruesit në një nivel emocional

Ky studim zbulon se:

  • Studentët refuzojnë reklama të patargetuara ose që ato ndjejnë janë targetuar gabimisht. Kjo nënkupton që targetimi i fushatave duhet të jetë i përshtatshëm për të qenë efektiv.
  • Marketierët kanë mundësinë të lidhen me përdoruesit në një nivel emocional kur përdorin targetimin e duhur. Kjo eksperiencë pozitive lidhet më pas me markën, duke çuar në rritjen e besnikërisë ndaj saj.
  • Reklamat e targetuara bazuar në sjelljet e fundit mund të kenë një impakt në qëllimet e klientëve për të blerë. Autorët e studimit arritën në konkluzionin se: “reklamat e targetuara referuar sjelljes jo vetëm që mund të përmirësojnë shitjet përgjatë kohës së reklamës, por mund t’i ndikojnë ato dhe në të ardhmen.”
  • Në këtë studim, studentët ishin të ndërgjegjshëm që po ndiqnin një reklamë të targetuar. Kompanitë duhet të jenë transparente ndaj të dhënave dhe përdorimit të tyre për të rritur eksperiencën e përdoruesve.

Pra, mënyra shkencërisht e provuar për të krijuar audiencë besnike është respektimi i kohës së tyre duke i treguar vetëm informacione dhe reklama që janë me shumë interes për ta, metoda më efektive për ta bërë këtë është me anë të segmentimit.

Adaptuar nga Taboola.

Krijoni Fushatën e Parë në Boost
Provo Platformën!